Všeobecné zmluvné podmienky občianskeho združenia Academy 4 you o.z.

podľa ustanovení zákona č.40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

 

1.     Zmluvný vzťah

 

a.     Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

i.    Občianske združenie Academy 4 you o.z., sídlom Martinčekova 5, 82109 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 30793513, tel. č.: 0944618956, e-mail: info@sportovkovo.sk, v zastúpení Cyril Holeš a Adam Podgórski ako Dodávateľ

ii.    a Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Za deti konajú v plnom rozsahu ich zákonní zástupcovia.

b.    Obsahom zmluvného vzťahu je zabezpečenie táborov a kurzov, ak nie je v zmluve uvedené inak, v termínoch podľa informácií zverejnených na www.sportovkovo.sk.

c.     Zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Objednávateľom vzniká obojstranným potvrdením zmluvy o tábore alebo kurze, t.j. potvrdením a odoslaním záväznej vyplnenej prihlášky zverejnenej na webových stránkach Dodávateľa zo strany Objednávateľa a obdržaním potvrdzujúceho e-mailu zaslaného Dodávateľom Objednávateľovi.

d.    Zmluva vyplýva z konkrétnej ponuky uvedenej na webových stránkach Dodávateľa.

e.     Súčasťou každej zmluvy sú vždy tieto Všeobecné zmluvné podmienky a nie je možné ich vylúčiť, okrem prípadu ak by sa na tom Dodávateľ a Objednávateľ písomne dohodli.

f.     Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je záväzná prihláška účastníka a čestné vyhlásenie o zdravotnom stave účastníka

 

2.     Cenové podmienky a ceny táborov alebo kurzov

 

a.     Cena denného tábora organizovaného Dodávateľom je zmluvne záväzná a je uvedená v Zmluve o tábore alebo kurze. [CH1]

b.    Akékoľvek iné zmeny dohodnutej ceny je možné dohodnúť iba na základe písomnej dohody podpísanej oboma stranami Zmluvy.

c.     Ceny táborov alebo kurzov sú stanovené na osobu/turnus, osobu/deň alebo osobu/kurz.

 

3.     Platobné podmienky

 

a.     Dodávateľ má právo na zaplatenie ceny tábora alebo kurzu pred jeho poskytnutím a Objednávateľ je povinný uhradiť cenu tábora alebo kurzu pred jeho poskytnutím.

b.    Dodávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení Zmluvy o tábore alebo kurze takto:

i.    pri vzniku zmluvného vzťahu je Objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 50% ceny tábora alebo kurzu a to do 8 dní od doručenia potvrdzujúceho e-mailu o objednávke,

ii.    najneskôr v deň tábora alebo kurzu je Objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny tábora alebo kurzu, ak nie je v zmluve uvedené inak.

c.     Objednávateľ môže cenu tábora alebo kurzu zaplatiť:

i.    v hotovosti u Dodávateľa alebo

ii.    na účet SK0583300000002401082616.

d.    Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny tábora alebo kurzu. V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny tábora alebo kurzu, Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej Zmluvy o tábore alebo kurze a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku 7. týchto Zmluvných podmienok.

 

4.     Práva a povinnosti objednávateľa a účastníka

 

a.     K základným právam Objednávateľa patrí najmä:

i.    právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke,

ii.    právo vyžadovať od Dodávateľa informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

iii.    právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,

iv.     právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom 8. týchto Zmluvných podmienok.

b.    K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:

i.    poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje v Zmluve vrátane ich akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky Dodávateľa,

ii.    nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

iii.    zaplatiť cenu tábora alebo kurzu v súlade s článkom 3. týchto Zmluvných podmienok,

iv.    pri nástupe odovzdať zodpovedne vyplnené a podpísané „Vyhlásenie zákonného zástupcu“ o bezinfekčnosti a zdravotnom stave“, prefotenú kartičku poistenca / prípadne originál /,

v.    v prípade účastníkom tábora alebo kurzu úmyselne spôsobenej materiálnej škody na majetku Dodávateľa túto okamžite odstrániť alebo finančne vyrovnať,

vi.    poučiť účastníka tábora alebo kurzu o jeho povinnostiach vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj jej príloh v rozsahu, v akom sa účastníka týkajú.

c.     K základným povinnostiam účastníka tábora alebo kurzu patrí:

i.    počas celej doby tábora alebo kurzu riadiť sa pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich denného tábora a dodržiavať stanovený program,

ii.    počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo Dodávateľa,

iii.    dodržať časy nástupu na denný tábor uvedený v „Pokynoch k nástupu“ s individuálnou alebo hromadnou dopravou,

iv.    v prípade nevhodného správania účastníka denného tábora (najmä nerešpektovanie pokynov, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie iných omamných látok, poškodzovanie majetku, apod.) bude účastník vylúčený z denného tábora bez možnosti pokračovať v účasti na ňom,

d.    K základným povinnostiam zákonného zástupcu účastníka tábora alebo kurzu patrí:

i.    počas celej doby denného tábora rešpektovať pokyny hlavného vedúceho a vedúcich denného tábora / ohľadom nastupovania do autobusu, zdržiavania sa a prítomnosti v priestoroch rekreačného strediska bez súhlasu vedúcich, návštev počas denného tábora, atď. /,

ii.    v prípade nevhodného správania účastníka denného tábora (najmä nerešpektovanie pokynov, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie iných omamných látok, poškodzovanie majetku, apod.) bezodkladne bez nároku na vrátenie poplatku za nečerpané služby zabezpečiť na svoje náklady jeho okamžitý odchod z denného tábora.

 

5.     Povinnosti a práva Dodávateľa

 

a.     Dodávateľ je povinný pred uzatvorením Zmluvy o tábore alebo kurze informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu tábora alebo kurzu.

b.    Dodávateľ je povinný najneskôr 7 dní pred začiatkom tábora alebo kurzu doručiť Objednávateľovi „Pokyny k nástupu“.

c.     Dodávateľ má právo neuzavrieť, resp. odstúpiť od zmluvy s Objednávateľom tábora alebo kurzu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené vo „Vyhlásení zákonného zástupcu“ .

d.    Dodávateľ má právo v závažných a odôvodnených prípadoch zmeniť čas a miesto konania letného tábora.

 

6.     Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie tábora alebo kurzu

 

a.     Ak je Dodávateľ nútený pred začiatkom tábora alebo kurzu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj ku zmene ceny tábora alebo kurzu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť Dodávateľovi.

b.    Dodávateľ má právo zrušiť tábor alebo kurz najneskôr do 10 dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie tábora alebo kurzu bude pre Dodávateľa ekonomicky neúnosné. Ak Dodávateľ tábor alebo kurz zruší, je povinný túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť do 5 dní od zrušenia tábora alebo kurzu.

c.     Dodávateľ má právo v prípade žiadosti Objednávateľa o presun zo zmluvne dohodnutého termínu denného tábora na iný účtovať si interný manipulačný poplatok, rovnako aj pri výmene (najneskôr 7 dní pred začiatkom tábora alebo kurzu) účastníka tábora alebo kurzu za iného.

d.    Dodávateľ si ďalej vyhradzuje právo zrušiť tábor alebo kurz v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (najmä politické udalosti, karanténa, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska, apod.)

e.     Dodávateľ má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom, ktoré boli poskytnuté účastníkovi tábora alebo kurzu so súhlasom Objednávateľa počas tábora alebo kurzu.

f.     V prípade odmietnutia zákonného zástupcu účastníka tábora alebo kurzu zabezpečiť jeho predčasný odchod z tábora alebo kurzu z dôvodov uvedených v bode 4.d.ii týchto Zmluvných podmienok má Dodávateľ právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu k zákonnému zástupcovi a Objednávateľ bude povinný zaplatiť okrem iného za porušenie povinnosti zabezpečiť bez zbytočného odkladu na svoje náklady odvoz účastníka z denného tábora zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR. Zmluvná pokuta je splatná ihneď pri odovzdaní účastníka tábora jeho zákonnému zástupcovi.

 

7.     Odstúpenie od zmluvy

 

a.     Dodávateľ môže pred začiatkom tábora alebo kurzu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia tábora alebo kurzu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností Objednávateľom. Oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela Dodávateľ Objednávateľovi uvedenému v zmluve o tábore alebo kurze. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia.

b.    Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb bez udania dôvodu. Odstúpenie musí mať písomnú formu a nevzniká ním nárok na vrátenie zaplateného rezervačného poplatku.

c.     Ak nenastúpi účastník na tábor alebo kurz  bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, nemá nárok na vrátenie zaplateného rezervačného poplatku ani nárok na vrátenie kúpnej ceny, v prípade, že už ju zaplatil v plnej výške.

 

8.     Reklamácie, zodpovednosť za škody

 

a.     V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb sú nižšie ako bolo pôvodne dohodnuté v Zmluve o tábore alebo kurze, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u Dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu Dodávateľa tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca Dodávateľa je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojich kompetencií.

b.    Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinil ani on, ani jeho dodávatelia, ale vznikla zavinením účastníka tábora alebo kurzu, alebo tretej osoby.

 

9.     Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

 

a.     Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ako aj meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia účastníka tábora alebo kurzu (pokiaľ je jeho zákonným zástupcom).

b.    Objednávateľ resp. dotknutá osoba (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje Dodávateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Dodávateľ nemôže riadne plniť zmluvu s Objednávateľom a preto ju nebude možné s Objednávateľom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Objednávateľa, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty apod.

c.     Zmluvné strany sa ďalej dohodli,  že Objednávateľ poskytne Dodávateľovi v rovnakom rozsahu aj osobné údaje o účastníkovi denného tábora a v rámci ochrany osobných údajov má účastník denného tábora rovnaké práva a povinnosti ako Objednávateľ. Ďalej v rámci čl. 9 týchto Všeobecných zmluvných podmienok, keď je zmienená „dotknutá osoba“ je ňou vždy aj účastník denného tábora.

d.    Objednávateľ súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov účastníka denného tábora, vyhotovených v priebehu denného tábora, na k tomu určenej platforme v súlade s § 12 ods. 5 ZnOOÚ

e.     Dodávateľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZnOOÚ“) bude Dodávateľ ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania Zmluvy spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa bude vykonávané Dodávateľom v predzmluvných vzťahoch s Objednávateľom a spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán.

f.     Objednávateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby Dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie. Objednávateľ udeľuje Dodávateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Objednávateľa. Dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Objednávateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Objednávateľa Dodávateľovi.

g.    Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 9. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

h.     Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

i.      Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

j.      Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Dodávateľa vyžadovať

i.     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

ii.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

1.     identifikačné údaje Dodávateľa a zástupcu Dodávateľa, ak bol vymenovaný,

2.     identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Dodávateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, účel spracúvania osobných údajov,

3.     zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Objednávateľ na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Dodávateľ získava osobné údaje Objednávateľa na základe súhlasu Objednávateľa podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Objednávateľa povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Dodávateľ oznámi Objednávateľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté     ,
– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené     ,
– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

k.     Objednávateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Dodávateľa namietať voči

i.    spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

ii.    využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Objednávateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

iii.    poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Objednávateľa na účely priameho marketingu.

l.      Objednávateľ súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov účastníka denného tábora, vyhotovených v priebehu denného tábora, na k tomu určenej platforme v súlade s § 12 ods. 5 ZnOOÚ.

 

10.  Záverečné ustanovenia

 

a.     Pre potreby týchto Všeobecných zmluvných podmienok je ako písomná forma dostačujúca aj elektronická komunikácia.

b.    Všetky aktuálne informácie sú vždy dostupné na www.sportovkovo.sk

c.     Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú účinné odo dňa zverejnenia na webových stránkach Dodávateľa do vydania a zverejnenia aktualizovanej verzie.

d.    Objednávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.